Sammanfattning av regelverk för användning av AMPRnetadresser i Sverige

AMPRnet Sverige fick i samband med omstarten inledningsvis en femårig delegation av IPv4-adressrymden 44.140.0.0/16 från ARDC (www.ampr.org) 2013-01-26--2018-01-26. ARDC har sedan meddelat att förlängning därefter sker årsvis om inte annat meddelas. Villkoren för delegationen finns här. Hösten 2016 fick föreningen också en delegation tillsvidare av ipv6-adressrymden 2001:6b0:4b::/48.

IPv4-delegationen innefattar, efter stort tillmötesgående både från SUNET och ARDC, en licens att under perioden utannonsera adressrymden till Internet med BGP via SUNET/AMPRnet-gateways spridda över landet.

Därmed gäller också att SUNETs regler måste följas.

Förutom de regler som ARDC meddelat och SUNETs regler gäller också nedanstående tilläggsregler för vidaredelegationer av subnät inom Sverige. Observera att alla delegationer är tidsbegränsade och kan återtas om de missköts.

1. Adressrymden har delats upp i subnät svarande mot den svenska beredskapsorganisationen, i stort sett länsvis med några undantag. Se sidan http://www.amprnet.se/distrikt.html

2. Delegationer ges endast till amatörradioklubbar och FRO-avdelningar som åtar sig att följa nedanstående regler och som utser en medlem med amatörradiolicens som kontaktperson för AMPRnet-aktiviteter. Individuella radioamatörer kan sedan använda klubbens/avdelningen adresser för sina AMPR-aktiviteter.

3. Klubbar/FRO-avdelningar som får en delegation att driva en SUNET/AMPRnet-gateway ska i samarbete med SUNET besluta om hur anslutningen till SUNET ska ske och se till att SUNETS regler följs av alla som ansluts via den Gateway de driver. Dessa klubbar/FRO-avdelningar får inledningsvis ett /24-nät delegerat till sig, vilket är det minsta nät som SUNET åtar sig att ansluta. Denna adressrymd ska innefatta nedströmslänkar i den mån andra klubbar/avdelningar ansluts via den klubb/avdelning som driver en SUNET/AMPRnet-gateway,

4. Klubbar som ansluter sig via en annan klubb/avdelning får inledningsvis också ett /24-nät, inklusive nedströmslänkar. I den mån adressbrist uppstår kommer krav på komprimering av adressrymderna att ställas. Adresser som inte används över en längre tid ska återlämnas.

5. En årlig rapport om status och aktiviteter avges distriktsvis från alla anslutna klubbar/avdelningar i samband med AMPRnet Sveriges årsmöte. Rapporten ska innefatta statistik om adressutnyttjandet som kan vidarebefodras till ARDC och anslås på föreningens webbplats.