Föreningen AMPRnet Sverige2019-01-021(3)Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för Föreningen AMPRnet Sverige 2018

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018 utgår från den verksamhetsplan 2016-2018 som antogs vid föreningens konstituerande möte 2016-04-23 och ska ses som en komplettering av verksamhetsberättelserna för verksamhetsåren 2016 och 2017.

1. Förutsättningar för verksamheten

Föreningen är en oberoende ideell förening av amatörradioorganisationer över hela landet, inklusive amatörradioklubbar och FRO-avdelningar.

Antalet medlemmar har vuxit från 15 (2016) och 25 (2017) till 29 (2018). Medlemsregistret återfinnes på sidan http://amprnet.se/medlemmar.html.

Berättelsen berör de verksamhetsgrenar som beskrivs i stadgar och verksamhetsplan:

- Förvaltning av de adressrymder som delegerats till föreningen

- Strategiska allianser

- Informationsverksamhet

- FoU- och utbildningsverksamhet

2. Förvaltning

Förvaltningen omfattar

- IPv4-adressrymden 44.140.0.0/16 från ARDC under perioden 2013-01-26 – 2018-01-25 (se http://amprnet.se/ardc-licens.html). ARDC meddelade under 2017 att delegationen, som ursprungligen löpte ut i januari 2018, förlängs tills annat meddelas, utan specificerad bortre gräns.

- IPv6-adressrymden 2001:6b0:4b::/48 från SUNET. Denna delegtion tillkom under hösten 2016 och gäller också tills annat meddelas.

Förvaltningen har bestått av

- Tillämpning av regelverket utgående från villkoren för delegationerna från ARDC ch SUNET och med tillägg av lokala regler som ska säkerställa en aktiv och regelmässig användning av adressrymderna (http://amprnet.se/regler.html) över hela landet (http://amprnet.se/distrikt.html)

- Upprättande och underhåll av regionala underdelegationer som klargör ansvarsfördelningen för lokalavidaredelegationer, SUNET/AMPRNet-gateways, namnuppslagningstjänser och andra nationellt åtkomliga tjänster.

- Övervakning av att regelverket följs. Inget missbruk har observerats och inga åtgärder har krävts.

3. Strategiska allianser

De strategiska allianser som eftersträvas, med icke-kommersiell samhällsnytta som ledstjärna, är av två slag: 1) Organisationer med ett övergripande beredskapsansvar och potentiella användare i extraordinära situationer och 2) Organisationer som kan bidra till AMPRNets utbyggnad genom att tillskjuta projektorienterad finansering eller genom att ställa infrastruktur till förfogande.Diskussionen med båda dessa målgrupper kräver att vi kan visa upp konkreta exempel på mervärde som föreningen kan erbjuda. Sådana exempel måste utgå från medlemmarnas verksamheter.

3.1 Organisationer med ett övergripande beredskapsansvar och potentiella användare

Den övergripande diskussionen om radioamatörers samhällsnytta som startades under 2016 har följts upp genom en dialog med reservsambandsansvarige vid SSA, SA6RTJ/Bernt Eriksson, som inbjudit oss att presentera konkreta exempel på mervärde till den svenska beredskapsorganisationen som vi anser oss kunna tillföra.

De samarbetsdiskussioner med potentiella användare som påbörjades under 2016 kräver utveckling av konkreta scenarier/erbjudanden för att komma vidare, i första hand på regional nivå utgånde från medlemmarnas intressen och verksamhet. Sådan utveckling redovisas i regionala verksamhetsrapporter.

3.2 Finansiärer och Infrastrukturägare

Infrastruktur av intresse för AMPRNet är i första hand access till antennplatser, reservfiber, kapacitet i VM-servrar.

Vår nyckelpartner SUNET är helt avgörande för nätets fortlevnad genom att möjliggöra AMPRNet-SUNET gateways och tillhandahålla Internettransit. Andra partnerskap har i första hand utvecklats på regional nivå redovisas i regionrapporterna

Exempel på möjliga finansiärer av utvecklingsarbete är Vinnova (www.vinnova.se) och Internetfonden (www.internetfonden.se). I vissa regioner finns regionala medel. Möjligheterna för att få stöd från dessa har diskuterats. Någon ansökan om utvecklingsmedel har dock ännu inte konkretiserats.

 

4. Information, utbildning och projektverksamhet

4.1 Information

Donation av vm-server....

Förnyelse av web-platsen...

 

4.2 FoU och utbildning

Progressen för pågående projekt redovisas på sidan http://amprnet.se/projekt.html samt i de regionala rapporterna på sidan http://amprnet.se /regionrapporter-2018.html

 

5. Organisation

Föreingens organisation bygger smma regionindelning som beredskapsorganisatinerna använder, i princi en aldre länsindelning med 24 regioner. Ambitionerna att det ska finnas någon slags aktivitet i samtliga regioner har ännu inte uppnåtts. Sex regioner saknar fortfarande helt aktivitet och kontaktpersoner: F, G, H, N, T, U vilket framgår av förteckningen på sidan http://amprnet.se/distrikt.html och nedanstående översikt. I ytterligare några regioner är utvecklingen mycket långsam eller till och med avtagande (I, K, L, M, P, S).Regionala verksamhetsrapporter återfinns på sidan http://amprnet.se/regionrapporter-2018.html

 

6. Intressentanalys

Intressentanalysen har inriktats på två kategorier, organisationer till vilka föreningen AMPRnet Sverigekan tillföra nytta och organisationer som kan tillföra föreningen nytta. En diskussion förs för närvarande om lämpligheten av en stadgeändring som medger stödjande medlemmar ur dessa kategorier.

 

6.1 Organisationer till vilka föreningen AMPRnet Sverige kan tillföra nytta

Till denna kategori hör i första hand organisationer med beredskapsansvar som har behov av sambandstjänster i situationer när andra alternativ är obefintliga eller otillräckliga.

Varje individ och organisation har ett ansvar att handla i nödsituationer för att om möjligt rädda liv och egendom. Den myndighet som har det övergripande ansvaret för att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Andra myndighet har uttalade ansvar inom sina speciella områden, exemplevis PTS inom kommunikationsområdet. Länsstyrelserna, landstingen och kommunerna har särskilt ansvar på regional och lokal nivå och har alla en säkerhetschef.

Av kostnadsskäl är det inte alltid rimligt att dimensionera dessa organisationer för att kunna hantera eventualiteter. Man litar istället på beredskapsplaner och frivilligorganisationer.

Organisationer som i extraordinära situationer potentiellt är direkta användare av den reservsambandskapacitet som AMPRNet kan erbjuda kan också vara intresserade av att bidra till behovs- och kravanalyser, utveckling av stödsystem och att delta i övningar för att höja kvaliteten på beredskapen.

Till dessa hör bland andra Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Post och Telestyrelsen (PTS), Frivilliga Radioorganisationen (FRO), Civilförsvarsförbundet och dess föreningar,Kommunernas Frivilliga Resursgrupper (FRG), med flera. Dialoger med flera av dessa organisationer pågår i långsam takt, i första hand för att få deras behovs- och kravanalyser gällande IT-stöd, som kan ligga till grund för vårt eget utvecklingsarbete. Att dessa dialoger är långsamma beror mycket på att frivilligorganisationerna är beroende just av frivilliga insatser som är hårt konkurrensutsatta.

Resultat uppnådda under 2018 framgår av de regionaa rapporerna på sidan http://amprnet.se/regionrapporter-2018.html

6.2 Organisationer som kan tillföra föreningen nytta

Denna kategori rymmer dels organisationer som kan bidra med finansiering av utvecklingsprojekt, såsom Vinnova och Internetfoden, dels organisationer som är ägare, eller på annat sätt förfogar över infrastruktur.Intressant infrastruktur att få tillgång till för att bygga ett AMPRnet Sverige är exempelvis reservfiber och access till kopplingspunkter och antennplatser. Sådana överenskommelser har gjorts på lokal nivå. Föreningens bidrag inriktas på mer övergripande överenskommelser, bland annat har diskussioner förts med PTS och IP-Only.