AMPRNet Sverige 2021-09-29

Regelverk för adressanvändning i amprnet.se från och med omnumreringen 2021.


Regelverket omfattar regler som föreskrivs av adressägarna, ARDC (IPV4) och Sunet (IPV6), samt
regler som Föreningen AMPRNet Sverige lagt till för att säkerställa institutionell förankring som
ger kontinuitet och möjlighet att övervaka att regelverket följs. Föreningen, och ytterst
adressägarna, förbehåller sig rätten att återta delegationerna om så inte sker.


Reglerna föreskrivna av ARDC framgår av deras Licens (pekare) och Terms of Service.
Sunets regler framgår av deras policy och etiska regler

Överenskommelserna gör det möjligt att utannonsera adressrymderna till Internet via BGP
genom AMPRnet/Sunet-gateways i Sunets närvaropunkter spridda över landet.


Förutom de regler som ARDC och Sunet ger oss, gäller också nedanstående tilläggsregler för
vidaredelegationer av subnät inom Sverige. Observera att alla delegationer kan återtas när som helst
om de missköts.

 

1. Adressrymderna har delats upp i subnät svarande mot Sunets accesspunkter proportionellt mot
uppskattat behov i respektive region och med hänsyn till att minimera antalet operatörsprefix . För
de regioner som saknar access till Sunet och har svårt att ansluta via angränsande region, erbjuds
tunnling via kommersiella nät. Se Regioner.
Tunnling är också ett snabbt sätt att komma igång medan eventuella direktlänkar planeras och
implementeras.


2. Delegationer ges endast till amatörradioklubbar och FRO-avdelningar som åtar sig att följa
nedanstående regler och som utser som kontaktpersoner så många licensierade radioamatörer som
krävs (minst två) för att upprätthålla rimliga svarstider i frågor som rör
drift/underhåll/incidenthantering, information och andra AMPRnet-aktiviteter.
Individuella radioamatörer kan sedan använda klubbens/avdelningen adresser för sina AMPRaktiviteter
inom ramen för regelverket.


3. ARDC har i samband med omnumreringen 2021 gett oss ett sparbeting. Man vill att vi återlämnar
adresser som inte kommer till användning inom en femårsperiod. En analys av adressanvändningen
före omnumreringen visar att vi vid omnumreringen mycket väl skulle kunna klara oss inom en /18
istället för en /16. Återlämning ska emellertid ske senast 2026 och kommer att gälla de adresser som
då är oanvända.


4. Tilldelningen sker efter omnumreringen inte längre som en /24 till varje delegationsmottagare.
Den avgörs istället på basis av en behovsbeskrivning och ett äskande som skickas till
regionkoordinator med för kännedomskopia till styrelsen, eller endast till styrelsen där
regionkoordinator saknas.


5. Delegerade adresser som inte används ska återlämnas till den regionala potten.


6. Delegationsmottagare ansvarar för att äska adresser till nedströmslänkar om någon annan
delegationsmottagare vill ansluta via dem.


7. Medlemsorganisationer som får en delegation att driva en Sunet/AMPRnet-gateway ska i
samarbete med styrelsen diskutera hur anslutningen till SUNET kan ske innan beslutet till sist fattas
av Sunet-representanten i styrelsen som också anvisar hur SUNETs driftsorganisation ska kontaktas.
Det är viktigt att minimera belastningen på SUNET vad gäller anslutning, drift, underhåll och
incidenthantering. Det är vi som kommer till SUNET, inte SUNET som kommer till oss.
Delegationsmottagaren ska se till att ARDCs och Sunets regler följs av de som ansluts nedströms.


8. Information: Alla användare av AMPRNet ombeds skapa ett konto på webbplatsen
www.amprnet.se. Varje delegationsmottagare ombeds utse minst en av sina kontaktpersoner som
medlem i den centrala webredaktionen med uppgift att informera via webben om hur nätet används
hos dem. Informationsspridning om pågående aktiviteter i de olika regionerna är en viktig del av
föreningens verksamhet.


9 En årlig rapport om status och aktiviteter avges av alla medlemmar minst en månad före
AMPRnet Sveriges årsmöte. Rapporten ska innefatta statistik om adressutnyttjandet som kan
vidarebefodras till adressägarna och anslås på föreningens webbplats. ARDC övervakar
kontinuerligt att deras addresser förekommer aktivt i de globala routingtabellerna.

 Det tidigare regelverket