Kallelse till Årsmöte 2018 i Föreningen AMPRNet Sverige

Tid: 2018-03-06 18:30-20:00
Plats: Kombination av Fysiskt möte vid SUNET/NUNOC, Tulegatan 11, Sthlm
samt Telemöte genom SUNETs kommande Telemötestjänst
Zoom

(Skriv ut som PDF)

Enligt paragraf 5 i föreningens stadgar skall årsmötet avhållas i mars månad med föreskriven dagordning. Kallelse skall ske senast tre veckor i förväg.

Styrelsen har beslutat att årsmötet 2018 skall arrangeras som ett kombinerat fysiskt möte och telemöte för att genomföra stadgade val och besluta om en vid årsmötet 2017 diskuterad stadgeändring. Om utfallet av omröstningen i stadgeändringsfrågan så kräver, eller om medlemmarna ändå så önskar, kan ett extra fysiskt medlemsmöte arrangeras i samband med SSAs årsmöte och SK0LW radiomässa i Eskilstuna lördagen 21 april 2018.
Vid årsmötet 2017 fick styrelsen i uppdrag att lägga ett styrelseförslag om en stadgeändring för att möjliggöra samförläggning av föreningens årsmöten med SSAs årsmöten (som sker i april) i avsikt att underlätta för medlemmarna att delta genom att minska resandet. För snabbast möjliga beslut om detta krävs 2/3 majoritet vid kommande årsmöte. Idag (2018-01-22) finns 25 betalande medlemmar i medlemslistan, vilket betyder att minst 17 medlemmar behövs för att besluta om en ändring vid ett och samma tillfälle. Vid enkel majoritet krävs ytterligare en omröstning.
Medlemmar som inte kan finna en representant som kan delta ombedes överväga att förse en annan medlem med en fullmakt.
Kallelsen skickas ut till registrerade medlemsrepresentanter med begäran om mottagningsbekräftelse 2018-01-22 och indikation av deltagande genom det fysiska mötet (högst 14 personer) eller telemötet.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd (Medlemsregister)
 6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport. (bilder)
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av en revisor och en revisorsuppleant
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för detsamma
 14. Styrelseförslag: Stadgeändring paragraf 5 (kräver minst 2/3 majoritet):
  • Årsmöte skall hållas innan utgången av april.
  • Motioner skall skriftligen inkomma senast en månad före årsmötet.
 15. Motioner (Skall enligt nu gällande stadgar skriftligen inkomma till styrelsen senast under januari)
 16. Övriga frågor (endast diskussion).
  • Fråga om extra medlemsmöte i Eskilstuna lördagen 21 april 2018.
 17. Mötets avslutande

Protokoll