Här visas dokument relaterade till årsmötet 2019

Tid: Tisdag 2019-03-19 18:30-20:00
Plats:Telemöte genom SUNETs Telemötestjänst Zoom

Enligt paragraf 5 i föreningens stadgar skall årsmötet avhållas före utgången av april månad med föreskriven dagordning. 

Kallelse skall ske senast tre veckor i förväg.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före mötet

Styrelsen har beslutat att årsmötet 2019 skall arrangeras som ett telemöte för att genomföra stadgade val och ta ställning till en av styrelsen föreslagen stadgeändring om att öppna föreningen för stödjande medlemmar, uppdatera ändamålsparagrafen med hänsyn till att nya resurser i form av en IPv6-adressrymd, antennplatser, reservfiber och server-utrustning har tillkommit och förtydliga processsen att fastställa årsavgiften. Om utfallet av omröstningen i stadgeändringsfrågan så kräver, eller om medlemmarna ändå så önskar, kan extra fysiska medlemsmöten arrangeras i samband med SSAs årsmöte i Lindesberg 13 april 2019.
Under 2018 har styrelsen diskuterat möjligheten att öppna upp för stödjande medlemsskap. För snabbast möjliga beslut om detta krävs 2/3 majoritet vid kommande årsmöte. Idag (2019-01-17) finns 30 betalande medlemmar i medlemslistan, vilket betyder att minst 20 medlemmar behövs för att besluta om en ändring vid ett och samma tillfälle. Vid enkel majoritet krävs ytterligare en omröstning.
Medlemmar som inte kan finna en representant som kan delta i årsmötet ombedes överväga att förse en annan medlem med en fullmakt.
Kallelsen skickas ut till registrerade medlemsrepresentanter med begäran om mottagningsbekräftelse och indikation av deltagande i telemötet.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd (Medlemsregister)
 6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse (slides)med ekonomisk rapport. (regionala rapporter)
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av en revisor och en revisorsuppleant
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av Verksamhetsplan och budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för detsamma
 14. Styrelseförslag: Stadgeändringar i paragraferna 1, 3, 4 och 8 för att uppdatera ändamålspragrafen, öppna upp föreningen för alla som vill stödja ändamålet och förtydliga processen att fastställa medlemsavgiften (kräver minst 2/3 majoritet): Komplett förslag att jämföra med nuvarande stadgar.
 15. Motioner (skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
 16. Övriga frågor (endast diskussion).
  • Fråga om extra medlemsmöte i samband med SSAs årsmöte i Lindesberg 13 april 2019.
 17. Mötets avslutande