Tid: Torsdag 2021-03-11 18:00-19:30
Plats: Zoom

Enligt paragraf 5 i föreningens stadgar skall årsmötet avhållas före utgången av april månad med föreskriven dagordning. 

Kallelse skall ske senast tre veckor i förväg.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före mötet

Styrelsen har beslutat att årsmötet 2021 skall arrangeras som ett telemöte för att genomföra stadgade val.

Medlemmar som inte kan finna en representant som kan delta i årsmötet ombedes överväga att förse en annan medlem med en fullmakt.

Kallelsen skickas ut till registrerade medlemsrepresentanter.

 

OBS! Viktigt angående namngivning av deltagare i mötet:

För att vi ska kunna veta vilka medlemmar som är med i mötet så ska du namnge dig så det framgår vilken medlem du representerar.

Exempel:

1. Representant för klubbmedlem "SK5BN Eric Söderman" eller "FRO Förbund Adam Bertilsson"

2. Representant för dig själv, "Eric Söderman" eller "Eric SA5BKE"

 

Från och med klockan 17.30 är vi tillgängliga i mötet (som du når via länken upp till höger) för att testa mötestekniken och hjälpa till.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd (Medlemsregister)
 6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse (slides) med ekonomisk rapport. (regionala rapporter)
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse..
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande. Valberedningens förslag
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av en revisor och en revisorsuppleant
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av Verksamhetsplan (slides) och budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för detsamma
 14. Motioner (skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
  a) Stadgeändring
 15. Övriga frågor (endast diskussion).
 16. Mötets avslutande