Här visas dokument relaterade till årsmötet 2022

AMPRNet Sverige 2022-03-18

Kallelse till årsmöte 2022-04-20 18:30

Plats: Zoom: (klicka på denna länk Zoom)

 

OBS! Viktigt angående namngivning av deltagare i mötet:

För att vi ska kunna veta vilka medlemmar som är med i mötet så ska du namnge dig så det framgår vilken medlem du representerar.

Exempel:

1. Representant för klubbmedlem "SK5BN Eric Söderman" eller "FRO Förbund Adam Bertilsson"

2. Representant för dig själv, "Eric Söderman" eller "Eric SA5BKE"

Från och med klockan 18.00 är vi tillgängliga i mötet för att testa mötestekniken och hjälpa till.

Dagordning med länkar till möteshandlingar

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 2021 (slides) med ekonomisk rapport och regionala rapporter
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Val av ordförande för ett år
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av Verksamhetsplan 2022 (slides) och budget för räkenskapsåret 2022 samt maximal medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår 2023.
 14. Styrelseförslag:
  1. Förslag till nya stadgar
 15. Motioner
 16. Övriga frågor (endast diskussion)
 17. Mötets avslutande