Här visas dokument relaterade till årsmötet 2023

AMPRNet Sverige 2023-01-14

Kallelse till årsmöte 2023-03-15 18:00

Plats: Zoom: (klicka på denna länk Zoom)

OBS! Viktigt angående namngivning av deltagare i mötet:

För att vi ska kunna veta vilka medlemmar som är med i mötet så ska du namnge dig så det framgår vilken medlem du representerar.

Exempel:

1. Representant för klubbmedlem "SK5BN Eric Söderman" eller "FRO Förbund Adam Bertilsson"

2. Representant för dig själv, "Eric Söderman" eller "Eric SA5BKE"

Från och med klockan 17.45 är vi tillgängliga i mötet för att testa mötestekniken och hjälpa till.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport. Regionala rapporter
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Val av ordförande för 1 år
 10. Val av två styrelseledamöter för 2 år, varav en är kassör - som väljs udda år, eller sekreterare - som väljs jämna år
 11. Val av en styrelsesuppleant för 2 år
 12. Val av en revisor och en revisorsuppleant för 1 år
 13. Val av valberedning för 1 år
 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår samt maximal medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår
 15. Förslag från styrelsen (propositioner)
 16. Motioner
 17. Övriga frågor (endast diskussion)
 18. Mötets avslutande

 20200919 154956