Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

Öppna som PDF Direkt

Verksamhetsrapport för år 2022 AMPRNet-AB

Sammanfattning

Aktiviteten i AB-regionen har under 2022 tydligt ökar i takt med ett ökat intresse från regioner och kommuner på grund av omvärldsläget. Diskussioner om möjliga samarbetsformer förs med nya samarbetsparter, främst regionala och kommunala organisationer med beredskapsansvar, inklusive kommunalförbund med ansvar för räddningstjänst och vattenförsörjning.

Nya noder har tillkommit i nätet. Huvudfrågor i  utvecklingsarbetet är robusta repeaternät, accesslänkar som saknar fri siktlinje, reservkraftslösningar och lokala backupservrar för tid och DNS. Beslut om återkommande regionala medlemsmöten har  tagits med start våren 2023.

1. Medlemmar

Anslutna medlemsorganisationer vid årets slut var oförändrat tolv: FRO-Stockholm, SK0AR, SK0BJ, SK0BO, SK0BU, SK0MG, SK0MM, SK0MT, SK0NN, SK0QO, SK0TM och SK0UX. Dessutom finns ett flertal individuella medlemmar. Periodiska medlemsmöten planeras.

2. Infrastruktur

2.1 Länknivå

Förberedelser för uppgradering från 1GE till 10GE fiberlänkar för regionens Sunetanslutningar har påbörjats. Infrastrukturen länknivå består i övrigt huvudsakligen av en kombination av GE-fiberlänkar och 5GHz-mikrovågslänkar där fri siktlinje finns. Rundstrålande 5GHz p-t-mp-accesspunkter finns hos SK0BU och i Nacka.

Där fri siktlinje saknas används i några fall ax25-digipeaters som stöd för både APRS och IP och ardop för Winlink epost. Efter en lyckad försöksperiod är accesspunkter för NPR70 under upprättande i Nacka och Kista. En gateway för QO-100 är under upprättande i Kista.

Lokala accessnät är ethernet- eller wifi-baserade. Topologin för den fasta infrastrukturen 2022-12-31 framgår av figur 1 nedan.

Utrustning

Utrustningen består av:

Fibertransceivrar: standard två-stråig sfp, delning via cwdm och bidi över enkelstrå förekommer.

Milkrovågslänkar: hittills uteslutande 5GHz Ubiquiti, olika modeller.

Radio-modem: NPR70

Routrar: Övervägande Edgerouter av olika modeller, en Mikrotik och några FRR/Linux.

Servrar: Förutom den gemensamma  vm-servern på Nunoc finns ett par större servrar och ett antal mindre raspberrypi-baserade servrar på olika klubbar och vid nyckelnoder.

Reservkraft: Reservkraft av olika slag finns vid samtliga tre Sunet-gateways och vid några medlemsnoder. Uppgradering och utbyggnad av reservkraft vid flera noder är en huvudfråga. De t.ex. http://www.sk0mt.aprnet.se/pwrplots

2.2 Nätverksnivå

Den av ARDC begärda omnumreringen avslutades i början av 2022. AB-adressrymden är fördelad mellan de tre nätsegmenten/Sunet-gateways. Arbetet med DNS är ännu inte slutfört.

Routing policy

Mot Sunet används BGP med lastdelning och failover mellan två gateways med sammankopplade intranet-segment. När det tredje segmentet blir ihopkopplat med intranetlänkar, kommer lastdelning och failover att utvidgas.

För intranet-routing används huvudsakligen OSPF. Diskussioner och tester pågår om övergång från OSPF till iBGP skulle göra nätet mer robust mot störningar i routingen som kan uppstå vid decentraliserad nätverksadministration och göra det möjligt att mer effektivt kunna kombinera lastdelning med failover.

Vid SK0BU och SK0TM finns OLSR/hsmm-pigateways för mobila adhoc-noder liknande de som används av Arednmesh (https://www.arednmesh.org/).

 

amprnet fig 1

Figur 1:  Infrastrukturen består av tre segment utgående från varsin Sunet-gateway. Svart länk och grön nod existerar, röd länk och vit nod är planerad, under test eller tillfälligt nere. Utöver dessa har några medlemmar mobila noder, vissa med någon form av handover.

 

3. Tjänster

Exempel på AMPRNet-anslutna tjänster som tillhandahålls av medlemmar i AB-regionen är

  • Repeaternät: Det finns ett stort antal repeatrar av olika slag uppkopplade via AMPRNet-AB. Inklusive DMR, D-STAR, Fusion och traditionella FM-repeatrar. Ett växande antal medlemmar samverkar under temat robusta repeaternät, både med det nationella svxlink-baserade FM-repeater-nätet och med lokala reflektorer med ambitionen att kunna upprätthålla specifika talgrupper över ett urval av repeatrar även om vissa länkar/noder av en eller annan anledning går ner. (FRO, SK0BO, SK0MM, SK0MT, m.fl.)
  • Satellitspårning: En AMPRNet-ansluten RaspberryPi sköter styrningen av antenner och radio för satellitspårning via hamlib v4.4. En annan Raspberry med Gpredict presenterar satellitbanor op en 55" TV i SK0TM-schacket. (SK0TM).
  • En Web-SDR finansierad av Distrikt 0 drivs av SK0UX
  • Winlink epost: Arbete pågår med att upprätta en markstation för QO100 med winlink-server kopplad till AMPRNet och en reproducerbar mobil station för användning i områden utan täckning av andra nät. (SK0AR, SK0BO, SK0BU, SK0MM)
  • En tjattbaserad distribuerad ärendehanteringstjänst med stöd för samverkan mellan beredskapsgrupper testas årligen i Lidingöloppet, så ock 2021. (http://amprnet.se)  (SK0AR, SK0BU)
  • APRS-TRACKING, t.ex. http://sk0tm-10.amprnet.se/ (SK0TM, SM0UCC)
  • IBUTVIAIK (Informationsbunkring till vardags - informationsaccess i kris, alias fickservern).
     

Komplementerande medlemsrapporter

SK0AR/SM0EPX

SK0AR har även 2022 genomfört Lidingöloppet, med anslutning av central DMR-radioutrustning i mast på Lidingö till AMPRNet dels via KTH, dels via Nacka-noden som backup.

Deltagit i tester av NPR70 avseende sträckan Nacka-Bagarmossen. Med en 5m duobandsvertikal erhålls -66dBm signalstyrka i bägge riktningarna. Möjligt att streama rundradio  via den förbindelsen. Länksträcka från KTH/Flemingsberg till SM0EPX Remote-site på Mälaröarna har varit under uppbyggnad under året. Hopp via Jouni/SM0MMO är installerat och den yttre anslutningspunkten står i begrepp att testköras.

Tunnlad förbindelse till Remote RX-site för WSPR hat etablerats. Den tunnlade förbindelsen planeras så småningom ersättas av en direktlänk.

Deltagit i uppbyggnaden av förbindelsen till SK0MM/Ingarö samt projektering av QO100-markstation i Kista och tester av delkomponenter för denna.

SK0BJ

Temporär tunnling mot Nynäshamn i väntan på antennplats i Brandbergen och Haninge. Finjustering av långdistanslänkarna mot Södertälje och Mälaröarna planeras för 2023

SK0BO/SM0YOS

SK0BO har länken SK0BO-L ansluten till det nationella SVXLink-nätverket och har deltagit i experiment dels med failover mellan SVXReflektornoder i ett lokalt SVXLinknät, dels med NPR70.

SK0BU/SA0BXI

SK0BU har, som ansvarig för två av AB-regionens tre Sunet-gateways, koordinerat omnumreringen från ipv4-prefixet 44.140 till 44.5 och samtidigt reviderat modellen för lastdelning och fialover, dels mellan Sunet-gateways, dels mellan redundanta intranetlänkar.

AMPRNet AB

Upprättat en punkt-till-multipunkt accesspunkt med rundstrålande 5GHz-antenn.

Deltagit i NPR-tester vid Nacka-noden. Är på väg att upprätta en NPR-masternod och en QO100-markstation i Kista.

Deltagit i en ännu ej avslutad utvärdering av reservkraftlösningar i samarbete med  SK9MT.

SK0MG

Förhandlar om antennplats i Brandbergen för att kunna ansluta sitt QTH i Haninge. QTH i Södertälje är i drift.

SK0MM

Deltagit i fortsatt NPR70-testning samt testning av Nackanodens 5GHz-sektorantenners täckning mot Ingarö med olika modeller av Ubiquitis mikrovågslänkar (SM0JLZ)

Anslutning av SK0MMs FM-repeater på Ingarö till Echolink och ett lokalt SVXLink-nätverk för experiment med failover mellan reflektornoder (SM0YOS).

Under 2023 planeras en utbyggnad av kärnnätet med noder längre ut i skärgården.

 

 

SK0MT

Täby-noden har förberetts för en redundant länk länk till AK0UX. Reservkraftsystemet har städats upp så att alla kritiska utrustningar, och endast dessa, är inkopplade, inklusive SK0RMT och AMPRNet access.

 

SK0NN

SK0QO

QTH på Gålö under anslutning. Allt utom sista benet från Brandbergen i drift.

 

SK0TM

Noden på TM-taket har förstärkts med ytterligare en route för att få redundans mot Nacka.

 

SK0UX

Redundant anslutning planeras via SK0MT

 

SL0ZS

Planering/ambition att under året få igång länk mot Brandbergen från LM-tornet.

DMR-repeater åter ansluten till AMPRNet i LM-tornet.